NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDEK MUŽŮ

TOS
VDF
NADCHÁZEJÍCÍ ZÁPAS Sobota 29.04. | 17:00   /    FK Varnsdorf - 1. SC Znojmo FK
UMÍSTĚNÍ MUŽŮ V TABULCE 11.    FK Varnsdorf    26 b.

Návštěvní řád Varnsdorf

MĚSTSKÝ STADION - KOTLINA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD


§ 1
Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu městem Varnsdorf, označovaného rovněž názvem Městský stadion – KOTLINA, se sídlem Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, které určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků Městského stadionu, /dále jen fotbalový stadion KOTLINA/, vstupujících do areálu fotbalového stadionu KOTLINA a používající zařízení fotbalového stadionu KOTLINA.

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu fotbalového stadionu KOTLINA je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na fotbalovém stadionu KOTLINA vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.


§ 2
Městský stadion KOTLINA

1. Fotbalový stadion KOTLINA slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhodují výlučně její majitel město Varnsdorf a nájemce Fotbalový klub Varnsdorf a.s.

2. Veřejnost může do areálu fotbalového stadionu KOTLINA vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou fotbalový stadion KOTLINA využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností Fotbalový klub Varnsdorf a.s., jakož to i pro hosty těchto osob.

4. Kromě majitele fotbalového stadionu KOTLINA je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.


§ 3
Pobyt na fotbalovém stadionu KOTLINA

1. Na fotbalovém stadionu KOTLINA mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř fotbalového stadionu KOTLINA má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z fotbalového stadionu KOTLINA vyveden. Při opuštění fotbalového stadionu KOTLINA ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

2. Fotbalový stadion KOTLINA je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem fotbalového stadionu KOTLINA z organizačních důvodů jinak.

3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majitelem fotbalového stadionu KOTLINA pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu fotbalového stadionu KOTLINA, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.


§ 4
Vstupní kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu fotbalového stadionu KOTLINA povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3. Do prostoru areálu fotbalového stadionu KOTLINA je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu fotbalového stadionu KOTLINA. O zákazu vnášet takové předměty do areálu fotbalového stadionu KOTLINA je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu fotbalového stadionu KOTLINA, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu fotbalového stadionu KOTLINA. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

6. Každý divák požadující zlevněné vstupné (senioři od 65 let) nebo vstupné zdarma (senioři nad 75 let), je povinen při zakoupení vstupenky předložit doklad totožnosti


§ 5
Chování na fotbalové stadionu KOTLINA

1. Každý návštěvník fotbalového stadionu KOTLINA je povinen chovat se v prostorách areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení fotbalového stadionu KOTLINA a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu fotbalového stadionu KOTLINA právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci fotbalového stadionu KOTLINA jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru fotbalového stadionu KOTLINA bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.


§ 6
Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru fotbalového stadionu KOTLINA zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g) tyče pro vlajky či transparenty,
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laser ukazovátko,
l) kufry, velké tašky, batohy nebo

m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele fotbalového stadionu KOTLINA a nájemce Fotbalový klub Varnsdorf a.s.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení fotbalového stadionu KOTLINA, bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku Fotbalového klubu Varnsdorf a.s. nebo fotbalového stadionu KOTLINA.
g) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
h) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat fotbalový stadion KOTLINA jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo
i) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
j) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru fotbalového stadionu KOTLINA, tak z průběhu akce,
k) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

3. Majitel fotbalového stadionu KOTLINA je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Majitel fotbalového stadionu KOTLINA je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu fotbalového stadionu KOTLINA,


§ 7
Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř fotbalového stadionu KOTLINA je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem majitelem fotbalového stadionu KOTLINA, nebo nájemcem Fotbalovým klubem Varnsdorf a.s.

§ 8
Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce fotbalového stadionu KOTLINA a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9
Odpovědnost za škody

1. Vstup a užívání fotbalového stadionu KOTLINA uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Vlastník stadionu město Varnsdorf a nájemce Fotbalový klub Varnsdorf a.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit Fotbalovému klubu Varnsdorf a.s.


§ 10
Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu fotbalového stadionu KOTLINA, postihnuti zákazem vstupu do areálu fotbalového stadionu KOTLINA. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti Fotbalovému klubu Varnsdorf a.s., nebo pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.


§ 11
Účinnost
Tento Návštěvní řád fotbalového stadionu KOTLINA je účinný od soutěžního ročníku 2010-2011.

 

 

 

 

 

 

Za město Varnsdorf : Dubský Karel v.r. – 1. místostarosta

 


Za REGIA a.s.: ing. Hampl Radek – ředitel společnosti

 


Za Fotbalový klub Varnsdorf a.s. : Gabriel Vlastimil v.r. – jednatel společnosti

 

Ve Varnsdorfu dne : 30.6.2011

U9
Sobota 29.04. | 09:00
U8
U19
Sobota 29.04. | 10:00
U13
Sobota 29.04. | 10:00
U12
U11
U17
U17
U14
U19
U15
Muži
Muži
U13

Tabulka umístění

1.SK Sigma Olomouc55
2.FC Baník Ostrava47
3.Slezský FC Opava42
4.FC Sellier & Bellot Vlašim39
5.SK Dynamo České Budějovice38
6.1.SC Znojmo FK36
7.FK Viktoria Žižkov31
8.FC MAS Táborsko31
9.FK Fotbal Třinec28
10.MFK Frýdek-Místek27
11.FK Varnsdorf26
12.FK Ústí nad Labem26
13.FK Baník Sokolov25
14.FK Pardubice25
15.MFK Vítkovice21
16.1. SK Prostějov9
1.FK Varnsdorf45
2.FK Český Lev Neštěmice33
3.TJ Proboštov33
4.FK Litvínov29
5.VOŠ a SOŠ Roudnice26
6.FK SEKO Louny25
7.FK Junior Děčín24
8.FK Litoměřicko22
9.FC Chomutov22
10.Mostecký FK22
11.ASK Lovosice21
12.TJ Krupka14
13.SK Roudnice n.L.9
14.SK Ervěnice - Jirkov9
15.FK Bílina1
1.VOŠ a SOŠ Roudnice43
2.FK Varnsdorf43
3.FK Litvínov40
4.Mostecký FK40
5.FC Chomutov40
6.FK SEKO Louny33
7.FK Litoměřicko/TJ Žitenice31
8.FK Junior Děčín23
9.FK Bílina23
10.SK Ervěnice - Jirkov22
11.SK Roudnice n.L.16
12.ASK Lovosice16
13.TJ Proboštov15
14.FK Český Lev Neštěmice12
15.TJ Krupka6
1.FC Slovan Liberec49
2.FK Dukla Praha47
3.FK Admira Praha41
4.FK Jablonec37
5.FK Viktoria Žižkov35
6.MFK Trutnov29
7.FK Náchod26
8.RMSK Cidlina N. Bydžov24
9.FK Čáslav23
10.Povltavská FA14
11.MFK Chrudim13
12.FK Varnsdorf1
1.FK Jablonec53
2.FC Slovan Liberec45
3.MFK Trutnov45
4.FK Dukla Praha38
5.FK Viktoria Žižkov35
6.FK Náchod30
7.MFK Chrudim26
8.FK Admira Praha20
9.FK Čáslav18
10.RMSK Cidlina13
11.Povltavská FA10
12.FK Varnsdorf6

Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná aktivní anketa.

ePojisteni


Copyright © 2016 Fotbalový klub Varnsdorf Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno.