Návštěvní řád

Klub

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD STADIONU „KOTLINA“

§ 1 Obecná ustanovení
1. Tento Návštěvní řád je vydán majitelem fotbalového stadionu městem Varnsdorf, který určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků fotbalového stadionu KOTLINA (dále jen jako „stadion“), kteří do jeho areálu vstupují a využívají jeho zařízení.
2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví a majetku a ochrany pořádku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadioně konat. Cílem návštěvního řádu stadionu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý návštěvník zakoupením vstupenky a/nebo svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na stadioně potvrzuje, že se zcela a řádně seznámil s tímto návštěvním řádem, že mu zcela porozuměl, souhlasí s ním, tedy s jeho obsahem a veškerými v něm stanovenými podmínkami, zavazuje se jej respektovat a dodržovat a považuje jej pro sebe za zcela závazný a výslovně pak souhlasí zejména se svým závazkem k úhradě případné smluvní pokuty ve smyslu ustanovení jeho § 6 čl. 3.

§ 2 Stadion
1. Stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje město Varnsdorf a nájemce Fotbalový klub Varnsdorf a.s.
2. Veřejnost může do areálu stadionu vstupovat pouze se souhlasem majitele stadionu, výhradně v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze při dodržení podmínek stanovených tímto návštěvním řádem.
3. Tento návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které budou stadion využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností Fotbalový klub Varnsdorf a.s., jakožto i pro hosty těchto osob.
4. Kromě majitele stadionu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská Policie.

§ 3 Pobyt na Stadionu
1. Na stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný doklad opravňující ke vstupu, či osoby, které své oprávnění k pobytu na stadionu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř stadion má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR nebo Městské Policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím dokladem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu na stadionu, bude ze stadionu vyveden. Při opuštění stadionu ztrácí vstupenka svou platnost; totéž platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na akci pro konkrétní hrací den.
2. Stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem stadionu z organizačních důvodů jinak.
3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majitelem stadionu pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR nebo Městské Policie.
4. Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí stadionu je možné koupit vstupenku či umožnit vstup pouze při splnění předem oznámených podmínek (dle klubové příslušnosti, připuštění vstupu bez vnějšího klubového označení apod.).
5. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i Policie ČR nebo Městské Policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
6. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetku nacházejících se na stadioně, ztrácejí oprávnění k pobytu na stadioně a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR nebo Městskou Policií, kdykoliv vyvedeny z prostoru stadionu.

§ 4 Vstupní kontrola
1. Každý návštěvník je při vstupu na stadion povinen bez vyžádání ukázat a během pobytu na stadioně na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující doklad. Na výzvu bezpečnostní nebo pořadatelské služby je návštěvník povinen při vstupu na stadion i kdykoli během pobytu na stadioně prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Každý, kdo nebude schopen prokázat svoji totožnost, může být ze stadionu vyveden, případně na stadion nevpuštěn.
2. Příslušníci pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR a Městské Policie jsou oprávněni provést – při vstupu na stadion, a v odůvodněných případech i kdykoliv během pobytu na stadioně, kontrolu a prohlídku osob zaměřenou na dodržování zákazu vnášení předmětů dle tohoto návštěvního řádu nebo minimalizace bezpečnostního rizika pro danou akci. Povinnost podstoupit prohlídku se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
3. Do prostoru stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost osob a majetku pobývajících na stadionu. O zákazu vnášet takové předměty na stadion je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých případech osoba zmocněná společností Fotbalovým klubem Varnsdorf a.s.
4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do na stadion, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup na stadion. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup na stadion i osobám, kterým byl v České republice zakázán, ať již ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí, vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Pořadatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup na stadion také osobám, kterým byl ze strany jiných klubů zakázán vstup na stadiony těchto klubů. Osoby, kterým byl odepřen vstup na stadion, nemají nárok na vrácení vstupného.

§ 5 Chování na stadioně
1. Každý návštěvník stadionu je povinen chovat se v prostoru stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akce, která na stadioně právě probíhá.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR, Městské Policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
3. Návštěvníci stadionu jsou povinni při svém pobytu na stadioně respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidských, rasových, náboženských nebo k jakékoliv politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně popsaného jednání z prostoru stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
4. Všechny vchody a východy, stejně jako únikové cesty ze stadionu musí být neustále volně průchozí a každý návštěvník stadionu je povinen této skutečnosti přizpůsobit své jednání.
5. Každá osoba vstupující na stadion souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce sportovní akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části sportovní akce v souvislosti s Fotbalovým klubem Varnsdorf a.s. a jejími smluvními partnery.

§ 6 Zákazy
1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru stadionu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
a/ rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál, stejně jako jakékoliv samolepky.
b/ zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c/ spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d/ láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e/ neskladné předměty jako např. žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
f/ ohňostroj / rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g/ tyče pro vlajky či transparenty,
h/ mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i/ alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j/ zvířata,
k/ laser ukazovátka,
l/ kufry, velké tašky, batohy nebo
m/ fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele stadionu.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a/ vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
b/ lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
c/ vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, běžecká dráha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
d/ házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e/ zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f/ ničit zařízení a vybavení stadionu,
g/ bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku Fotbalového klubu Varnsdorf a.s. nebo stadionu,
h/ popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
i/ konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat stadion jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
j/ jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
k/ jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak z prostoru stadionu, tak z průběhu akce,
l/ překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadiónu,
m/ porušovat uložený zákaz vstupu na stadion,
n/ na stadionu je přísně zakázáno kouřit. Dojde-li k porušení tohoto zákazu, může být návštěvník napomenut pořadatelskou službou a následně z těchto prostor vyveden,
o/ zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu na stadion a v celém prostoru stadionu.
3. Každý kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz či omezení, a to včetně pokusu plynoucí z § 6 článku 1. a/nebo 2. tohoto návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti Fotbalový klub Varnsdorf a.s. smluvní pokutu v minimální výši 1000,- Kč a v maximální výši 50000,- Kč a to dle závažnosti porušení stanovených povinností. Smluvní pokuta je splatná na výzvu společnosti Fotbalový klub Varnsdorf a.s., a to do 5 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení; smluvní pokuta je přiměřená okolnostem a významu zajištěných povinností. Společnost Fotbalový klub Varnsdorf a.s. je oprávněna vedle výše uvedené smluvní pokuty požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, také náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, a to v celém jejím rozsahu (ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se nepoužije) a vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán. Kromě toho je společnost Fotbalový klub Varnsdorf a.s. rovněž oprávněna každému, kdo poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup na stadion.

4. Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.

§ 7 Prodej a reklama
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem města Varnsdorf nebo společností Fotbalový klub Varnsdorf a.s.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce společnosti Fotbalový klub Varnsdorf a.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i Policie ČR a Městské Policie.

§ 9 Odpovědnost za škody
1. Vstup na stadion a užívání prostorů stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Město Varnsdorf a Fotbalový klub Varnsdorf a.s. odpovídají pouze za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
2. Jakékoliv úrazy a škody jsou návštěvníci povinni neprodleně nahlásit majiteli stadionu nebo Fotbalovému klubu Varnsdorf a.s.

§ 10 Jednání proti předpisům
1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny ze stadionu a postihnuty zákazem vstupu na stadion. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení. Osobě, pobývající na stadioně na základě permanentní vstupenky, která poruší ustanovení Návštěvního řádu, může být zneplatněna permanentní vstupenka s tím, že taková osoba může být postihnuta zákazem vstupu na stadion. Osoby, kterým bude z důvodu porušení Návštěvního řádu uložen zákaz vstupu na stadion a které tento zákaz poruší, budou postiženy smluvní pokutou ve výši 10000,- Kč.
2. Jednání v rozporu s ustanoveními § 6, čl. 1 a/nebo 2 Návštěvního řádu jsou ve smyslu § 6, článku 3 postihována smluvní pokutou ve výši 10000,- Kč.
3. Opatření podle odstavce 1 tohoto paragrafu vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti Fotbalovému klubu a.s. nebo pořadateli dané akce.
4. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Ochrana osobních údajů

1. Návštěvníci berou na vědomí, že celý objekt stadionu je monitorován průmyslovými kamerami a že kdykoliv během pobytu na stadioně mohou být pořizovány jejich fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
2. Návštěvníci berou na vědomí, že Fotbalový klub Varnsdorf a.s., a dále i Fotbalová asociace České republiky („FAČR“) a Ligová fotbalová asociace („LFA“), mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku na stadionech, zamezení vstupu na stadiony osobám, které se dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným osobám, a to zejména dalším fotbalovým klubům v České republice.
3. Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených trestech.
4. Každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

§ 12 Účinnost

Tento Návštěvní řád stadionu Kotlina je účinný od 1. 7. 2022

Za město Varnsdorf :  Jan Šimek – starosta města Varnsdorf

Za REGIA a.s.: Bc. Miloslav Kucer – ředitel společnosti

Za Fotbalový klub Varnsdorf a.s.: Gabriel Vlastimil v.r. – předseda představenstva